LinguaramadindongLibros

Libros para inspirar y aprender

Llibres de català

Nivell bàsic

 • Curs de llengua catalana. Nivells Bàsic 1, 2 i 3 - Elemental 1, 2 i 3

  De M. Jesús CLUA i altres. Ed. Castellnou, 2004.
  Un llibre per nivell. Continguts basats en el programa del nivell Llindar elaborat per la DG de Política Lingüística. Cada llibre conté una unitat d’introducció i set unitats temàtiques en què es treballen les quatre habilitats lingüístiques, les quals giren a l’entorn de les tasques: situacions comunicatives reals que condicionen l’ús de la llengua del parlant amb una mínima efectivitat i correcció. A més del llibre, hi ha una guia didàctica, un CD i una maleta de material complementari per nivell.

 • Nou Nivell bàsic 1, 2 i 3 - Nou Nivell elemental. Curs de llengua catalana. Formació de persones adultes

  D’Inés GUERRERO i altres. Ed. Castellnou, 2010.
  Cada un dels tres volums s’organitza en set unitats temàtiques, les quals s’estructuren a partir d’objectius comunicatius. Al final de cada llibre hi ha un annex amb els continguts gramaticals i els tres volums inclouen un CD.

 • Llengua catalana. Bàsic 1, 2 i 3 - Elemental 1, 2 i 3

  De Xavier ABELLÓ i Judith RODRÍGUEZ. Ed. Barcanova, 2006
  Un llibre per nivell. El contingut d’aprenentatge està organitzat per tasques, amb pautes d’avaluació diagnòstica, de seguiment i tasca final. Aquest material es basa en els programes de la Direcció General de Política Lingüística i del Consorci per a la Normalització Lingüística i té en compte les orientacions del Marc europeu comú de referència per a les llengües: aprendre, ensenyar, avaluar.

 • On és l’ona?

  De Maria J. CASAJOANA i altres. Ed. L’Àlber, 2003.
  Activitats per a la pràctica oral de la llengua. Presenta, en una trentena de capítols breus, la història de la desaparició d’una cantant de rock. Mentre l’alumne observa les peripècies d’una sèrie de personatges i participa en la investigació, es van creant situacions quotidianes i jocs que el conviden a expressar-se oralment en català tot practicant les principals funcions comunicatives de la llengua.]

 • Llengua catalana, nivell llindar 1, 2 i 3

  De Dolors BADIA i Conxita SAL·LARI. Edicions L’Àlber, 2003.
  La sèrie Llengua catalana: nivell llindar va destinada als estudiants adults no catalanoparlants que s’inicien en el coneixement de la llengua catalana en el marc dels cursos organitzats per institucions diverses (CNL, universitats, casals catalans, etc.). Aquest material pot ser utilitzat també com a instrument d’autoaprenentatge o com a material de suport per als alumnes d’incorporació tardana en l’ensenyament secundari obligatori (ESO). Cada nivell té el seu llibre, que consta de quinze unitats temàtiques basades en situacions de comunicació quotidianes. Inclou llibre i CD.

 • Passos 1 (nivell Bàsic) / Passos 2 (nivell Elemental). Curs de català per a no catalanoparlants. Llibre de classe

  De Nuri ROIG (coord.). Octaedro, 2006.
  Curs pensat per a persones que no entenen el català o l’entenen poc i no el parlen, i permet treballar des del primer contacte amb la llengua. El contingut està dividit en tres mòduls i segueix el programa de la Direcció General de Política Lingüística de Nivell Bàsic. A banda també l’acompanyen una guia didàctica (amb CD) i un quadern d’exercicis per nivell.]

 • Veus 1, 2 i 3. Curs de català

  De Marta MAS i altres. PAM, 2005-2008.
  Conté els exercicis orals del Llibre de l’alumne i del Llibre d’exercicis. La tipologia del exercicis orals del Llibre d’exercicis és més diversa: exercicis de repetició per fixar estructures i per practicar la pronunciació i l’entonació, exercicis de discriminació fonètica, exercicis de comprensió global o específica. Altres materials del curs: llibre de l’alumne, llibre del professor i llibre d’exercicis i gramàtica. Un llibre per nivell.]

 • 156 activitats per a parlar en català

  De Carme MONEGAL. Ed. L’Àlber, 2003.
  Llibre ple de suggeriments pràctics que pot ser útil per a tots els mestres i professors que volen fer fer pràctiques de català parlat als seus alumnes. El llibre es divideix en dues parts: en la primera hi ha moltes indicacions i molt detallades per treballar cadascuna de les nocions, agrupades en 15 àrees temàtiques; la segona part conté tots els elements que es necessiten per dur a la pràctica les activitats proposades a la primera part: fotografies, esquemes, dibuixos, llistes... Tot el material d’aquesta segona part és fotocopiable per tal de facilitar encara més la tasca del professor.

 • Quaderns de lectura progressiva. Nivells Bàsic 1, 2, 3 - Elemental 1, 2 i 3

  De J. Ramon BERENGUERAS i Rosa BONAFONT. Ed. Castellnou, 2005.
  Un llibre per nivell. Els llibres de lectura progressiva contenen textos de dificultat creixent i d’extensió controlada per facilitar-ne la lectura i la comprensió segons els nivells d’aprenentatge del llibre de l’alumne. Hi trobem lectures força variades que permeten a l’alumnat adquirir diversos coneixements de tipus cultural i social, més enllà dels estrictament lingüístics. Text adaptat per facilitar-ne la lectura. Material: llibre i CD, complementat amb el llibre alumne, guia didàctica, carpeta de recursos.

 • llibres de lectura fàcil recollits per l’Associació Lectura Fàcil

  Associació Lectura Fàcil

Nivell intermedi

 • Llengua catalana. Intermedi 1, 2, 3 - Suficiència 1, 2 i 3

  De Salvador COMELLES i altres. Ed. Barcanova, 2007.
  Un llibre per nivell. Llibres estructurats en dotze unitats. Cada unitat té dos grans apartats: textos, expressió i lèxic, amb textos variats i actuals, adequats a cada nivell, amb propostes d’expressió escrita i oral; i morfosintaxi i ortografia, amb explicacions breus i sintètiques, i nombrosos exercicis. Cada llibre presenta també un annex de sociolingüística i un assaig de prova per a cada nivell. Aquest material es basa en els programes de la Direcció General de Política Lingüística i del Consorci per a la Normalització Lingüística i té en compte les orientacions del Marc europeu comú de referència per a les llengües.

 • Curs de llengua catalana. Nivells Intermedi 1, 2 i 3 - Suficiència 1, 2 i 3

  D’Esther ALEMANY i altres. Ed. Castellnou, 2004.
  Un llibre per nivell. Els llibre estan destinats tant a persones que segueixen un curs presencial com a alumnes de cursos a distància i autoaprenents que volen estudiar pel seu compte. Els tres llibres de cada nivell parteixen de la tipologia textual per familiaritzar l’alumnat amb tota mena de situacions comunicatives reals, amb l’objectiu que sigui capaç d’expressar-se, oralment i per escrit, de manera correcta, fluida i precisa. Acompanyen el llibre de l’alumne un solucionari i un CD-ROM.

 • Nou Nivell intermedi 1, 2 i 3. Curs de llengua catalana. Formació de persones adultes

  D’Inés GUERRERO i altres. Ed. Castellnou, 2010.
  Cada un dels tres volums s’organitza en dos blocs: Comunicació i Estudi de la llengua, i un annex per repassar i comprovar que s’han assimilat els continguts del curs. A banda, l’alumne disposa d’un quadern d’activitats amb solucionari.

 • Català sense distàncies 1 i 2. Curs d’autoaprenentatge

  De diversos autors. Editorial Pòrtic, 1998.
  Curs en dos volums que facilita, a la vegada, els continguts d’aprenentatge indispensables per preparar-se per a les proves de nivell Intermedi i Suficiència de la Direcció General de Política Lingüística. Materials pensats i elaborats per a l’autoaprenentatge, fet que no exclou la possibilitat d’utilitzar-los en un curs reglat amb professor. Els continguts es distribueixen en sis graus didàctics que reben alhora un tractament teòric i pràctic. Hi són objecte d’anàlisi els textos com a unitat comunicativa per excel·lència i la gramàtica entesa en el sentit més lat del terme: aspectes de morfosintaxi, lèxic, fonètica i ortografia.

 • 1.000 exercicis. Nivell C

  De Joan BADIA i altres. Ed. Castellnou, 2001.
  [Complement de Llengua catalana - Nivell C destinat a aquelles persones que volen preparar l’examen de nivell C, aquest llibre vol oferir més possibilitats de practicar aquelles habilitats lingüístiques i d’exercitar-se en aquells punts de la normativa que l’examen oficial demana. S’organitza en les mateixes parts que la prova: expressió escrita (incloent-hi dictats), coneixement sistemàtic de la llengua, comprensió lectora i lectura i expressió oral. El solucionari de la part final ajuda a resoldre les dificultats i fer més útil tot el llibre en conjunt. Fitxa del llibr

 • Cruïlla. Curs de llengua / Aïnes. Exercicis de llengua i claus de correcció

  De Joan BELTRAN i Josep PANISELLO. Ed. Alambor, 2002.
  Cruïlla. Curs de llengua i Aïnes. Exercicis de llengua i claus de correcció són dos volums de llengua que es complementen mútuament. És especialment útil per a aquelles persones que desitgen obtenir els certificats de suficiència o mitjà superior de la Direcció General de Política Lingüística de la Generalitat de Catalunya o de la Junta Qualificadora de Coneixements de Valencià. És recomanable per als qui es preparen a classe o de manera autodidacta i indicat per completar la formació dels estudiants de batxillerat. Representa un rigorós material addicional i de consulta per als docents i per als professionals de la informació. Aquest manual és una eina efectiva per a qualsevol adult que vulgui poder passar fàcilment de la modalitat col·loquial a la més adequada per a l’expressió culta.

Libros de castellano

 • PROYECTO INTEGRA

  Bedmar Moreno, Matías Grupo editorial universitario
  Consta de Guía didáctica, cuadernos de español básico 1, básico 2, diccionario ilustrado y cuaderno de alfabetización.Adultos

 • PRISMA

  Gelabert, María José Edi Numen Adultos
  Método de español para extranjeros. Nivel 1 Consta de Libro del profesor y del alumno.Estrategias y conocimientos necesarios para desenvolverse. Para adolescentes y adultos.

 • “HAGAN JUEGO”

  Iglesias Casal, Isabel Edi Numen
  Libro con actividades lúdicas para trabajar las cinco áreas de habilidad que integra la competencia comunicativa(gramatical, discursiva, estratégica, sociolingüística y sociocultural).

 • CONTRASTE

  Colon, Mª Jesús y otros Ministerio de Educación y Ciencia
  Método de Alfabetización en español como lengua extranjera. Tres niveles, cada uno de ellos en tres módulos y guía. Propuesta metodológica que integra la alfabetización y el aprendizaje de una lengua extranjera en la enseñanza inicial de la educación de personas adultas

 • ORTOGRAFÍA.

  Hernández, Guillermo SGEL
  Dos cuadernos (nivel básico y nivel fácil). Método inductivo para el aprendizaje de la ortografía, material concebido para que a través de un vocabulario básico el alumno vaya induciendo y memorizando las reglas de ortografía.

 • “CUMBRES”

  Sánchez, Aquilino SGEL
  Curso de español para extranjeros: Nivel elemental Libro del alumno y del profesor, cuaderno de ejercicios Método comunicativo y gramatical. Actividades por destrezas, (comprensión y expresión oral y escrita) mecanismos de consolidación (repetición, gramática y vocabulario).

 • “ESPAÑOL MÁS CLARO”

  Pinilla, Raquel SGEL
  Curso de español para extranjeros de Nivel Básico. Desarrolla gradualmente la competencia comunicativa del alumno en todas sus dimensiones. Presenta esquemas gramaticales simplificados, desarrollo de las destrezas orales y propuestas de tareas globales.

 • ESCRIBE EN ESPAÑOL

  Arnal, Carmen SGEL
  Actividades para la adquisición de la compentencia comunicativa de la expresión escritas.

 • APRENDO A ESCRIBIR.

  Hernández, Guillermo SGEL
  Cuadernos 1 y 2 ESO. Adultos Cuadernos de actividades de escritura para trabajar la redacción de textos descriptivos y narrativos mediante modelos. Con actividades de autoevaluación.

 • SUEÑA 1 : Nivel Inicial

  Alvarez Martínez, Angeles ANAYA
  Libro del alumno y del profesor, cuaderno de ejercicios .Curso completo de enseñanza del español de nivel inicial.

 • SUEÑA 2: Nivel Medio

  Blanco Canales, Ana ANAYA
  libro del profesor y del alumno, cuaderno de ejercicios. Curso completo de enseñanza del español de nivel medio.

 • HISTORIAS BREVES PARA LEER.

  Masoliver, Joaquín SGEL
  Selección de lecturas que van acompañadas de una serie de ejercicios y actividades de tipo lúdico. Incluye glosario bilingüe español-inglés.

 • NUEVAS NARRACIONES ESPAÑOLAS

  Luque Durán, Juan de Dios SGEL
  Dos libros nivel elemental y medio. Cada libro contiene 50 historias breves, al final de cada lectura se explican las palabras más difíciles y se proponen actividades de comprensión y temas para debate. Incluye glosario multilingüe.

 • 450 EJERCICIOS GRAMATICALES

  Sánchez, Aquilino SGEL
  Presenta una serie de ejercicios para trabajar los distintos aspectos gramaticales. Existe también en formato CD-Rom.

 • CURSO INTENSIVO DE ESPAÑOL

  Fernández, J. y otros SGEL
  Nivel intermedio. Contiene cuaderno de ejercicios y guía Didáctica.Ejercicios variados ordenados, según su grado de dificultad que se propone el estudio sistemático de los problemas gramaticales y léxicos de nuestra lengua.

 • FORMACIÓN DE FRASES

  Nardil Infantil .Primaria Es un juego que consta de imágenes y palabras que representan los diferentes componentes de las frases: pronombres, nombres, adjetivos, acciones, adverbios, artículos y preposiciones.

 • DICCCIONARIO en imágenes

  Maldonado, Concepción y Rivero Miriam SM
  Infantil.Para aprender vocabulario. Consta de láminas con imágenes. Pueden ser utilizadas para complementar las unidades didácticas.

 • BARAJAS: Sustantivos, Verbos y Adjetivos

  De la Torre Alcalá, Antonio CEPE
  Infantil. Colección de barajas con dibujos y palabras para trabajar la comprensión visual, asociación visual e integración gramatical.

 • MÉTODO: “ ENSEÑAME A HABLAR”

  López Garzón, Gloria Grupo Editorial Universitario
  Infantil.Un material para la estructuración del lenguaje. Muy bueno para el l. Oral. Tiene láminas, tarjetas, posters

 • UNA RAYUELA

  Candela, Pilar SGEL
  Método de español mediante tareas! Dos niveles, cada uno de ellos con libro del alumno, dos cuadernos de actividades y guía del profesor. Las actividades son muy lúdicas y fomenta el lenguaje oral y la discriminación auditiva y visual.

 • “ENTRE AMIGOS”

  Lagartos, Mª Luisa SGEL
  Método de español en tres niveles y consta de: cuadernos de ejercicios, libro del alumno y guía didáctica. Metodología comunicativa. Fomenta la participación del alumno. Presenta estructuras lingüísticas graduadas.

 • ESTO FUNCIONA

  Miquel López, Lourdes Edelsa
  Dos niveles A y B. Libro del profesor, libro del alumno y libro de ejercicios. Curso comunicativo de español para extranjeros con muchas actividades y muy bien estructurado. El Nivel A para primaria y el Nivel B para secundaria.

 • PASACALLE

  Sánchez Lobato, Jesús SGEL
  Curso de español para niños. Cuatro niveles. Comprende libro del alumno y ejercicios, guía didáctica, y láminas Metodología comunicativa. Núcleos de interés muy próximos al niño. Contenidos lingüísticos adaptados a la edad y competencia de lectura y escritura

 • ACTIVIDADES LÚDICAS para la clase de español

  Moreno, Concha SGEL
  Material didáctico para la clase de español para extranjeros. Prácticas interactivas de gramática, vocabulario, expresión oral y escrita.

 • CARABELA

  Sánchez Lobato, Jesús y otros SGEL
  Nº 41: Las actividades lúdicas en la enseñanza del español. Nª 47 El desarrollo de la expresión oral en el aula de español. Revista de metodología y didáctica del español como lengua extranjera. Dedica cada número a un tema monográfico.

 • VENTANA DE COLORES

  Rius Estrada, Mª Dolores ANAYA
  Método de lectura que trata de introducir al alumno en la literatura. Se han asignado colores diferentes a cada uno de los géneros literarios: adivinanzas, rimas populares, cuentos populares, poesías, cuentos de autor en prosa y en verso. Consta de 6 libros de lectura con sus correspondientes guías didácticas.

 • ELE 1. Curso de español para extranjeros.

  Borobio, Virgilio SM
  Es un curso de español dirigido a estudiantes, adolescentes y adultos, diseñado para ayudar a alcanzar un grado de competencia lingüística que permita la comunicación eficaz. El Nivel inicial 1 está estructurado en tres bloques, cada uno de ellos por cinco lecciones con un centro de Interés diferente. Contiene libro del alumno, cuaderno de ejercicios.

 • Ortografía esencial.

  España, Margarita y otros SM
  Completa el Método “Ele 1” de enseñanza del español. Reglas explicadas y comentadas. Cuadros con los errores más frecuentes. Más de 45 páginas de ejercicios con sus soluciones.

 • GENTE

  Martín Peris, Ernesto y otros DIFUSIÓN
  Curso de español para extranjeros. Nivel 1. Es un curso de español basado en el enfoque por tareas. contiene libro del profesor, libro del alumno, libro de trabajo y resumen gramatical, guía de soluciones del libro del alumno del curso de español gente. Carpeta de audiciones del libro de trabajo del curso de español gente. contiene 2 CDs y cuaderno de transcripciones con pautas de uso para cada nivel.

 • REDES

  Quiñónez, Mª Jesús SM
  Curso de español para extranjeros. Nivel 1. Redes está dirigido a estudiantes que se inician en el estudio del español, tiene un enfoque práctico cuyo eje de aprendizaje se basa en el ejercicio de la comunicación en el aula. consta de 12 unidades. tiene libro del alumno y cuaderno de ejercicios.

 • LOS TROTAMUNDOS.

  Martín Arrese, Fernando y Morales Gálvez, Reyes EDELSA
  Curso de español para niños y niñas. Nivel 1 y 2. Método por tareas. Tiene 2 niveles de dificultad, cada nivel consta de libro del profesor, libro del alumno y cuaderno de actividades.


Contáctanos

¿Quieres contactar con nosotros?, ¿tienes alguna duda?, ¿conoces más materiales que quisieras añadir a esta web? , simplemente opinar...Pues contacta con nosotros. Puedes hacerlo a través de las redes sociales o de este formulario:

Linguaramadindong-2021 |Google Mail |Facebook |Twitter |LinkedIn |Instagram